1.Brook一键脚本

image.png

wget https://down.akkk.xyz/linuxsh/brook/brook-cf.sh && chmod 777 brook-cf.sh && ./brook-cf.sh

2.SWAP一键脚本

image.png

wget https://www.moerats.com/usr/shell/swap.sh && bash swap.sh

3.Docker一键脚本

curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh

4.BBR一键脚本

image.png

centos
yum install wget -y && wget -N "https://github.000060000.xyz/tcpx.sh" && chmod +x tcpx.sh && ./tcpx.sh
debian
apt install wget -y && wget -N "https://github.000060000.xyz/tcpx.sh" && chmod +x tcpx.sh && ./tcpx.sh

5.DD一键脚本

image.png

wget --no-check-certificate -qO ~/Network-Reinstall-System-Modify.sh 'https://www.cxthhhhh.com/CXT-Library/Network-Reinstall-System-Modify/Network-Reinstall-System-Modify.sh' && chmod a+x ~/Network-Reinstall-System-Modify.sh && bash ~/Network-Reinstall-System-Modify.sh -UI_Options

通常,使用自带镜像,或者您的镜像作者未明确说明系统的用户名和密码的情况下。
对于Microsoft Windows。
默认的用户名是:Administrator
默认的密码是:cxthhhhh.com

对于Linux(CentOS / Debian / Ubuntu),裸机系统部署平台等。
默认的用户名是:root
默认的密码是:cxthhhhh.com

最后修改:2021 年 02 月 21 日 12 : 27 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏